GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Evenementen

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door de Stichting TopSport Amersfoort (hierna aangeduid als STSA) als organisator van (inter)nationale (tennis)toernooien, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het Van Mossel Kia Dutch Open (hierna te noemen: Evenement).

De algemene voorwaarden van CM Tickets (zijnde de ticketing partner) zijn onlosmakelijk verbonden aan deze algemene voorwaarden. De bezoeker gaat akkoord met de volgende voorwaarden en de algemene voorwaarden van CM Tickets:

No ticket holder or spectator may:

(a) continually collect, disseminate, transmit, publish or release from the grounds of the Tournament any match scores or related statistical data during match play (from the commencement of a match through its conclusion for any commercial, betting or gambling purpose);

and (b) film, photograph, broadcast, stream, publish, transmit and/or otherwise offer to the public (or assist any third party in offering to the public), on a live or on a delayed basis, in whole or in part, and whether on a free basis or subject to payment, any sound recording, photograph, video footage, motion picture, film and/or other audio-visual content captured by any means whatsoever inside the Tournament site (except as is allowed in the Tournament Accreditation Policy).

The continual use of laptop computers or other handheld electronic devices within the confines (spectator area) of the tournament match courts is prohibited. The exception to this provision is properly credentialed media, tournament vendors and tournament staff when used in the performance of their duties.

 • Het is verboden voor bezoekers van het Evenement om continu data te verzamelen, verspreiden, verzenden, publiceren of vrij te maken van het terrein van het Evenement. Dit geldt voor elke wedstrijd waarbij scores of gerelateerde statistische gegevens vrij komen (vanaf het begin tot het einde van een wedstrijd en voor commerciële doeleinden of voor de gokindustrie).
 • Voortdurend gebruik van laptops of andere draagbare elektronische apparaten binnen de grenzen (toeschouwersgebied) van het Evenement is verboden. De enige uitzonderingen op deze bepaling zijn voor de door ons geaccrediteerde media, toernooileveranciers en toernooipersoneel voor gebruik bij de uitvoering van hun taken.
 • Bezoekers aan het Evenement zijn te allen tijde verplicht alle aanwijzingen op (waarschuwings)borden en aanwijzingen van STSA-medewerkers of medewerkers van het Evenement op te volgen.
 • De huisregels van de locatie van het Evenement zijn van toepassing en bezoekers aan het Evenement dienen zich te houden aan deze huisregels.
 • Wedstrijden worden zoveel mogelijk gespeeld op de op het toegangsbewijs vermelde dag(en) en tijdstip(pen). De STSA behoudt zich het recht voor om aanvangstijden van onderdelen in het programma te wijzigen, indien dit naar het oordeel van de STSA noodzakelijk is.
 • Bij afgelasting, het staken, het verplaatsen, niet spelen of niet uitspelen van een wedstrijd kan de STSA op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Bezoekers hebben geen recht op restitutie van het aankoopbedrag van een toegangsbewijs of andere compensatie.
 • Voor zelfstandige toegang tot het Evenement geldt een minimum leeftijd van 12 jaar. Jongere kinderen krijgen alleen toegang tot het Evenement onder begeleiding van een volwassene. De STSA is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor gedragingen van minderjarigen. Bezoekers die niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun eigen daden, dienen te worden vergezeld door een begeleider die de verantwoording heeft over deze bezoekers.
 • Het is verboden om (huis)dieren mee te nemen op de locatie van het Evenement.
 • Het is niet toegestaan professionele foto-, film- of andere professionele opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk geacht voorwerp mee te nemen op het terrein van het Evenement.
 • Het is bezoekers die het Evenement bezoeken verboden op welke wijze dan ook het Evenement te verstoren, schade of persoonlijk letsel te veroorzaken. Bezoekers kunnen hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.
 • De STSA behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande waarschuwing bezoekers of organisaties de toegang tot het terrein van het Evenement (op voorhand) te ontzeggen of van het terrein van het Evenement te verwijderen, zonder enig recht op restitutie van het aankoopbedrag voor het toegangsbewijs of andere compensatie.
 • Bezoekers betreden het Evenement op eigen risico. De STSA is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de STSA.
 • Voor zover de aansprakelijkheid van de STSA is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten of hulppersonen van de STSA.
 • Bezoekers vrijwaren de STSA voor elk financieel nadeel dat de STSA lijdt als gevolg van het niet nakomen van deze algemene voorwaarden door bezoeker(s).
 • De STSA ontvangt als organisator van het Evenement uw gegevens van CM Tickets die u heeft ingevuld om een toegangsbewijs te kunnen aanschaffen. Persoonsgegevens die de STSA ontvangt worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
 • De STSA verwerkt uw persoonsgegevens voor uw bezoek aan het Evenement, het doen van marktonderzoek en voor marketing doeleinden. Bij marketing doeleinden zal de STSA de geldende wet- en regelgeving in acht nemen en zal indien noodzakelijk een opt-in gevraagd worden. Indien u een opt-in hebt gegeven ontvangt u per e-mail commerciële aanbiedingen van partners of sponsoren van de STSA.
 • Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of gebruik wil maken van u recht tot inzage of correctie, dan kunt u contact opnemen met de STSA en tevens verwijzen wij u naar het privacybeleid.
 • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen naar aanleiding van deze voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Dinsdag 18 juli

Wegens regen zijn de wedstrijden gestaakt.
De wedstrijden worden naar verwachting vanaf 00:00 hervat. 

 

Eventuele wijzigingen in het speelschema kunt u hier bekijken.